SMXC 250-Mile Club

2017- Ana Dacey, Sarah Donaldson

2016-

2015- Analise Kaminski

2014- Analise Kaminski

2013